Анализатор за зърно, NIR, спектрометри, Глутеномиячка, измерване на протеин, хектолитър, храномер, падащо число, лабораторни мелници, лабораторни везни, влагоанализатор, микроскопи, рефрактометри, лабораторно оборудване, лабораторна апаратура.
KiriX
 

влагомериkirin

КИРИН Ко ЕООД
Пловдив ж.к. Тракия бл. 149
тел./факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
e-mail: office@kirinx.com

About us ! Apparatuses Download СЕРТИФИКАТИ Projects Contact


BRANCH
ЗЪРНО, БРАШНО, ХЛЯБ, ФУРАЖ
МЛЯКО, МЕСО, МЕД
ПИВО, ВИНО, СПИРТ
ЯДКИ, СНАКС, ПЕЛЕТИ
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПОДПРАВКИ, ЧЕРВЕН ПИПЕР И ТЮТЮН
КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
СЛАДКАРСКА  ПРОМИШЛЕНОСТ
КОЗМЕТИЧНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА
ВЕТЕРИНАРНИ АПАРАТИ
КЛИМАТ, ВЪЗДУХ, ВОДИ, ПОЧВИ
EКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
ПЕТРОЛНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

Лабораторни мелници mill

Flame Photometer пламъков фотометър

Измерване на дебелина на покрития от 10 nm до 50 µm

 

Измерване на цвят


Измерване на лъчения

Измерване на кислородно съдържание


Апарати за ситов анализ, сита, калибри

Ситови машини и ситов анализ

Kjeldahl

Апарат за дестилация по Келдал - Kjeldahl, TKN, азотно съдържание, алкохол, фенол, флориди и цианиди

Бъркалки и шейкъри

Бъркалки и шейкъри,
Автоклави, стерилизатори

стерилизатор

Инкубатори,
сушилни, фризери

сушилен шкаф

Сокслет апарат, анализ на
фибри

Сокслет

Водни и пясъчни вани,
мантели

водни бани


Метеорологични станции
криоскопи и осмометри

orpheusoptics

 

NEW CCD and silicon photodiode-array Spectrometers


Експресен анализатор за цяло зърно
Infra Analyzer
6500 лв без ДДС за базов модел
за повече информация прочетете от тук
-Анаизатор за зърно

Експресен Анализатор за ЗърноАнализатор за зърно

анализатр за зърно

Анализатор за зърно - Новини

Оценка на въздействието върху околната среда, ОВОС, лицензиран експерт към МОСВ "Растителен и животински свят". Изготвяне на доклади по ОВОС и оценка за съвместимост.
- Calibration and prediction Software for spectroscopy
- Biodiversity statistical software
- Програма за издаване и съхранение на фактури и проформи, разполага с база данни с възможност за неограничен брой записи за клиенти, контрагенти, дистрибутори, агенти, превозвачи, свои фирми, банки, стоки.
- Програма за издаване и съхранение на фактури и проформи. Ориентирана e към фирми занимаващи се внос-износ, транспортни фирми, хотели и всички останали работещи с EUR и BGL разплащания. Автоматично ви преизчислява BGL в EUR по всички атрибути на фактурата.
+ Системи за мониторинг и контрол на температура, относителна, абсолютна и специфична влажност, точка на оросяване в складови помещения за храни и напитки по HACCP, фармацевтика по GMP, лаборатории и институти по GLP и HVAC, Data Loggers


 

Глутеномиячна машина за определяне съдържанието на глутенов индекс, мокър и сух глутен в съответствие ISO 7495:2003 с едно и две гнезда, Добив на мокър глутен
Gluten washing machine ICS 67.0609

Число на падане съгласно Хагберг-Пертен ISO 3093:2004

Falling Number (Hagberg)

sedimentation testТест за седиментация, Sedimentation test

влагомер пфойфер

Влагомер за зърно

Влагомер Pfeuffer

Влагомер Pfeuffer HE 50

Хектолитър-Храномер 990 лв. без ДДС

Храномер-Хектолитър за зърно 990 лв. без ДДС

   
 

 

 

ЛАБОРАТОРНА И АНАЛИТИЧНА АПАРАТУРА

Анализатори за СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗЪРНО,БРАШНО, ХЛЯБ, ФУРАЖ, МЛЯКО, МЕСО, МЕД, РАСТИТЕЛНИ, Етерични масла, Напитки, Води, ПИВО, ВИНО, СПИРТ, Ядки, снакс, пелети, сушени плодове и зеленчуци, Подправки, червен пипер, Тютюн, Козметична промишленост, Консервна промишленост, Сладкарска промишленост, Климат, въздух, води, почви, Ветеринарни апарати, EКОЛОГИЯ, околна среда, Влагомери за зърно, пшеница, ечемик, ръж, царевица, овес, рапица, грах, бобови, арпа, ориз, брашно, зеленчукови семена, червен пипер, пипер, кафе, билки, тютюн, насипни материали, дървесина, текстил, хартия, Анализатори за зърно, Хектолитрово тегло, Абсолютно тегло, Падащо число, FN, Сита и ситов анализ, пробовземачки, делители. Експресен NIR–анализатор за определяне на общ протеин, глутен, влага, мазнини, FN, влакнени, пепелно съдържание, фосфор, калций в зърно и фуражи, Анализатори на вино, спирт, алкохолни напитки, мъст, пикети, Аналитични везни, Влагомерни везни 0,001g / 50 - 160°C, Технически везни, АBBE – Рефрактометри, поляриметри, Цифрови рефрактометри, за мед, захари по Brix, сухо вещество, рефракционен индекс, сол, саламури, солеви разтвори, плодова киселинност, антифриз, GPS системи, Пенетрометри, динамометри, Вискозиметри, BROOKFIELD, Микроскопи,лупи, муфели, муфелни пещи, термостати, фризери,инкубатори, стерилизатори, Анализатор на почви, азот, фосфор, калий, магнезий, pH метри,pH-метри, оксиметри, турбидиметри, проводимост, БПК, ХПК, фотометри, Пламъкови фотометри, UV, VIS, NIR, GH, HPLC, газова хроматография, течна хроматография, Газови анализатори, шумомери, вибрации, психрометри, фреони, температура, налягане, тахометри, манометри, скорост на поток, Метеорологични станции, лазерни далекомери, Ултразвукови анализатори за диагностика, ранна бременност, Ранна диагностика на мастит при кравите, Анализатор на соматични клетки в млякото, анализатори на мляко, броячи на колонии, автоклави, криоскопи, криостати, водни бани, пясъчни бани, герберова центрофуга, Апарати и машини, за мелници, фуражни заводи, сушилни, хладилници, Апарати и машини за малообемно и ултрамалообемно пръскане, растителна защита, обеззаразяване на складови помещения, силози, Сушилни за зърно, Преси, филтри за растителни масла, слънчогледови, рапични, соеви, Трихинелоскопи, луминоскопи. Естрогенен анализатор, определя времето за заплождане на свине, ЕРД и други животни, Петролни продукти, анализ на горива, бензин, дизел, нафта, октаново число, цитаново число, Лабораторни мебели, камини, ламинарни боксове, лабораторно оборудване, лаборатории, електрофорези, UV бактерицидни лампи, химикали, реактиви, тестове, индикатори.

 
 

Влагомерна везна

Влагоанализатори

 
 

Влагомервезнини везни

 
   
 
прецизни
 
   


Microscopes
 

Микроскопи

 
 
 
 
Mahr
 
 

MAHR - Измервателни инструменти, Шублери, Индикаторни часовници, Дълбокомери, Микрометри, Вътромери, Твърдомери, Оптични измервателни уреди, Уреди за измерване на повърхност, форма и контур на фирмa Mahr

 

Твърдомери по Шор Shore А, Shore D, Shore C

shore


 
 

Твърдомери по Викерс Vickers Hardness Testers

BRINELL HARDNESS TESTER

 

 
 

ROCKWELL HARDNESS TESTER 
 

 

 

 
 

Kirin

КИРИН Ко ЕООД
Пловдив 4023
тел.: 032 685855 
факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
office@kirinx.com
sales@kirinx.com

 

 

 

   

Copyright © 2007-2016 Kirin. All rights reserved